سلام فراگیران محترم به آزمون آنلاین دوره آموزشی دستیار کنار دندانپزشک خوش آمدید.